Výstavba trafostanic

Jednou z hlavních činností společnosti ENERGPRO s.r.o. je zajištění realizace dodávek a výstavby betonových kioskových trafostanic, dále pak zděných, sloupových nebo oceloplechových trafostanic.

Bez zajímavosti není i skutečnost, že jsme v několika případech realizovali úpravy již stávajících kioskových transformačních stanic, a to nejen v částech technologického vybavení, ale i v dispozičních a stavebních úpravách.

 

Realizace dodávek transformačních stanic všech typů zahrnuje zejména:

·         zpracování technického návrhu řešení dle potřeb a zadání uživatele

·         projekční činnost, jejíž rozsah je stanoven požadavkem investora a stanoviskem příslušného stavebního úřadu v závislosti na typu a rozsahu stavebního záměru. Následně je zpracována dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení, případně pro územní souhlas nebo pouze pro stavební povolení. V případě požadavku jsme schopni zpracovat prováděcí dokumentaci, kterou však v případě, že dodávku realizuje naše společnost nepožadujeme. Po zhotovení díla je součástí předání dokumentace skutečného provedení

·         vyřízení veškerých formálních náležitostí, inženýrská činnost v souvislosti s projednáním a průběhem stavebního řízení

·         případné projednání technického řešení připojení zařízení odběratele k distribuční síti

·         výstavbu trafostanic včetně dodávek a montáže technologie, stavební a zemní práce

·         zajištění přípojky VN kabelovým nebo volným vedením k distribuci dle stanoviska a podmínek distribuční společnosti

·         revizní práce spojené s napěťovými zkouškami, měřením zemních odporů a předáním všech potřebných atestů a prohlášení dodavatelů jednotlivých technologických zařízení

·         spolupráci při uvedení do provozu

Nasazení počtu kioskových transformačních stanic

se výrazně zvýšilo v průběhu dvou desetiletí, kdy v souvislosti s použitím moderních technologií zapouzdřených rozváděčů VN dochází ke značnému snížení prostorové náročnosti na technologická zařízení transformačních stanic. Současně se zvýšila bezpečnost zařízení, jejich spolehlivost a jednoduchost obsluhy. Tento typ transformačních stanic je řešen dodávkou a pokládkou betonových skeletů. Vlastní kioskové transformační stanice sestávající zpravidla dle výrobce z neporézní betonové vany sloužící jako jímka pro případný unik oleje z transformátorů a pro kabelové propoje VN, NN. Do vany jsou pod úrovní terénu provedeny kabelové vstupy pro kabelové přívody a vývody. Dále sestávají z vlastního obvodového skeletu, který je tvořen potřebným počtem komor dle požadované technologie. Zpravidla jsou dodávány skelety ve dvou až čtyřprostorovém provedení. Větší technologické celky jsou sestavovány i z několika samostatných korpusů následně propojených. Na obvodový skelet je osazena střecha v různém provedení.

Technologie moderních stanic obsahují rozváděč VN připojený na paprsek nebo kabelovou smyčku s měřením, vývody na transformátory, vlastní výkonové transformátory, hlavní rozváděče NN případně další nadstavbové ovládací, měřící a řídící rozváděče. Velikost kioskových stanic je modulární šířky cca 3m a délky dle technického řešení do cca 7m. Vana je zapuštěna v zemi v hloubce 0,9m. Výhodou tohoto typu transformačních stanic jsou malé rozměry, kompaktní a pěkný vzhled s možností volby barevných odstínů a typů střech. Nezanedbatelnou výhodou je krátká doba pokládky a montáže v místě se zprovozněním během několika dnů.

 

Zděné, kryté trafostanice a rozvodny

jsou nejčastěji budovány v provedení jako kobkové. Jsou nasazovány tam, kde máme k dispozici větší prostory nejčastěji jako součást výrobních hal a provozních objektů. Jedná se především o rekonstrukce stávajících kobkových rozvoden VN a rozvoden NN, případně o výstavbu nových objektů, kdy nejsou velké prostorové požadavky. Kobkové rozvodny VN jsou osazovány olejovými nebo suchými transformátory, stavebně jsou rozvodny řešeny jednotlivými kobkami zpravidla vyzděnými se vzduchovou technologií a s propoji Al pasovinou. Ochrana před dotykem živých částí je řešena polohou a zábranami. Výhoda tohoto technického řešení je v přehlednosti rozvoden, pohodlné manipulaci a v dostatku prostoru při provádění oprav a údržby zařízení. Vlastní technologické vybavení VN vyjma transformátorů a měničů je cenově příznivější než např. technologie zapouzdřených rozváděčů.

 

Venkovní transformační stanice

dodáváme jako jednosloupové, dvousloupové, nebo příhradové. Jsou osazovány olejovými, případně suchými transformátory maximálně do výkonu 630 kVA. Připojení k distribuční síti VN je realizováno dle stanoviska distribuční společnosti kabelovým nebo volným vedením. Hranice vlastnictví mezi distribuční společností a odběratelem bývá na odvodních izolátorech úsekového odpínače, který dodává a montuje distributor. Tento typ transformačních stanic se doporučuje v místech s dostatečným venkovním prostorem po splnění požadavku na ochranné pásmo volného vedení a vlastní transformační stanice a také v souvislosti s odstupovými vzdálenostmi od sousedících objektů a plánovaným příkonem do cca 600kW.  

V současné době jsou kioskové transformační stanice realizovány převážně pro fotovoltaické, větrné a bioplynové elektrárny. Jejich použití je samozřejmě širší, a to jako klasické odběratelské transformační stanice, distribuční nebo spínací stanice. Kvalita, technické řešení a cena kioskových transformačních stanic je značně rozdílná dle jednotlivých výrobců. Abychom se co nejvíce přiblížili požadavkům investorů na kvalitní a cenově výhodné skelety transformačních stanic, zahájila naše společnost spolupráci se slovenskou firmou DOFA, spol. s r.o.

ENERGPRO s.r.o. poskytuje kompletní záruku na přístroje 24 měsíců, na dílo 60 měsíců.