Projekce

Součástí našich komplexních služeb pro zákazníky při realizaci záměrů budování, oprav a rekonstrukcí energetických zařízení je i vypracování projektové dokumentace (PD) v potřebném rozsahu a zajištění inženýrské činnosti spojené s odsouhlasením záměru investora u dotčených orgánů a organizací.

 

Nezpochybnitelnou výhodou zpracování PD dodavatelskou společností je skutečnost, že rozsah a technické řešení je zpracováno v souladu se zadáním a požadavky investora případně provozovatele energetického zařízení, stanoviska distribučních společností a možností dodávek technologických celků a el. zařízení v návaznosti na zvolené technické řešení.

 

Technické řešení, které předkládá naše společnost, je vždy stanoveno s ohledem na ekonomické možnosti a případnou finanční návratnost, na odpovídající technickou úroveň použité technologie a dodávek el. zařízení.   

 

S ohledem na dlouholeté odborné i praktické zkušenosti pracovníků společnosti ENERGPRO s.r.o. se nabízí již prověřený postup při návrhu technického řešení realizace požadavku zákazníka, kdy bude:

 

·         po domluvě s odpovědnými pracovníky provozovatele nebo investora provedena osobní prohlídka zařízení                          nebo  lokality výstavby

·         zjištěny, zkontrolovány a předány zpracovateli všechny technické a obchodní požadavky zadavatele

·         projednány možnosti připojení k distribuční síti, případně stanoviska vlastníkům objektů, pozemků nebo                           technologických zařízení

·         po dohodě bude zpracováno technické řešení s cenovou nabídkou nebo PD v rozsahu stanoveném zadavatelem              a  v případě nutnosti příslušným stavebním úřadem

·         zpracování PD je realizováno přímo společností ENERGPRO s.r.o., jejíž pracovníci jsou držitelé Osvědčení o                   autorizaci vydané ČKAIT, která opravňují autorizovat dokumentaci pro účely stavebních řízení