Revize zařízení

Firma ENERGPRO s.r.o. zajišťuje provedení periodických i výchozích revizí el. zařízení do 35kV a hromosvodů.

Jedná se zejména o:

·         transformační stanice všech typů a výkonů

·         rozvodny VN, NN

·         rozváděče NN (silové, kompenzační, ovládací, podružné), rozváděče VN

·         elektrická silová kabelová i volná vedení NN, VN, veřejná osvětlení

·         vnitřní domovní a průmyslové el. rozvody

 

Vlastní provedení revizí el. zařízení zajišťujeme ve spolupráci s externími revizními techniky, kdy při provádění revizí jsou současně montážními pracovníky odstraňovány zjištěné drobné závady tak, aby revizní zpráva byla pokud možno vystavena bez závad. V případě zjištění závad k jejichž odstranění je potřeba větších finančních nákladů nebo objednání a dodání náhradních dílů a technologických zařízení, je předložena zákazníkovi cenová nabídka s termínem realizace odstranění revizních závad. Práce tak pokračují v náhradním, odsouhlaseném termínu za vypnutého stavu.    

 

Každý provozovatel elektrických zařízení všech typů a napětí musí dokládat při kontrole orgánům státní správy platné revizní zprávy, prováděné v pravidelných termínech. Mimo této skutečnosti je z provozního hlediska v zájmu provozovatele objektu nebo technologického zařízení, mít zajištěnu spolehlivou a bezpečnou dodávku el. energie.

 

Z výše uvedených důvodů nabízí společnost ENERGPRO s.r.o. nejenom provedení revizí el. zařízení, ale i zajištění jejich pravidelné (periodické) údržby za vypnutého stavu.

Cílem periodické údržby spojené s případnou revizí je provedení kontroly správné funkce el. zařízení, jeho seřízení a přezkoušení, dotažení a kontrola všech vodivých spojů, nastavení správných provozních hodnot el. zařízení, doplnění provozních kapalin, kontrola těsnosti přístrojů, odběr kontrolních vzorků, očištění vodivých cest i izolačních prvků a měření izolačních stavů. V případě zjištění závad jsou ihned odstraněny, o provedené údržbě a revizi je sepsán záznam, který je předán provozovateli.  

U trafostanic je v případě zájmu možné zajistit přezkoušení ochranných pomůcek, které jsou součástí výbavy trafostanice a nelze je používat bez platného osvědčení.

 

Pravidelnou údržbu případně revizi provádíme pouze za vypnutého stavu. Termín a doba vypnutí je po dohodě zvolena s ohledem na provozní možnosti objednatele, a to i v nočních hodinách a době volna.

Výstupem provedené revize a údržby je písemná revizní zpráva autorizována revizním technikem, protokoly o provedených měřeních, případně atesty a další doklady od technologických zařízení, přístrojů nebo provozních náplní.