Činnost externího firemního energetika

Pro obchodní partnery nabízí společnost ENERGPRO s.r.o. zajištění činnosti firemního energetika. V současné době jsou mimo jiné náklady na dodávku elektrické energie zvláště aktuální a s ohledem na současnou legislativu a možnost výběru dodavatele silové části el. energie i do jisté míry  nepřehledné.

Je proto téměř nutné, aby zvláště společnosti mající smluvní vztah s distributorem a dodavatelem el. energie v kategorii „B“, tedy velkoodběru, zajišťovaly činnost energetika vlastními pracovníky nebo externě dodavatelským způsobem.

Problematika optimálního nastavení parametrů dodávek el. energie je závislá na znalosti energetické náročnosti odběrného místa, technického vybavení transformační stanice a rozvodny NN, plánované výroby, a tím spotřeby el. energie, charakterem a typem technologického zařízení připojeného v odběrném místě a obchodně technickými možnostmi distribuce a dodávky el. energie v závislosti na platné legislativě.

Po zjištění všech vstupních údajů je teprve nutné upřesňovat nebo sjednávat odběrové diagramy, a to upřesňováním měsíční, případně roční rezervované kapacity s ohledem na celkový rezervovaný příkon. Při překročení sjednaných diagramů spotřeby budou distribuční společností účtovány dodatečné náklady, které v některých případech podstatně navyšují měsíční vyúčtování el. energie.

Další povinností odběratele je zajistit správné nastavení svého elektrického zařízení v odběrném místě tak, aby nebyla negativně ovlivňována distribuční síť. Znamená to zajistit kompenzaci účiníku sítě správným nastavením a funkcí kompenzace, kdy nedodržení účiníku dodávkou kapacitní nebo jalové energie zpět do sítě je opět distribuční společností účtováno v měsíčním vyúčtování. Chybná činnost el. zařízení zákazníka může být také sankciována Energetickým regulačním úřadem.

Z výše uvedeného vyplývá, že problematika správného nastavení dodávek el. energie je komplikovaná a její odborné zvládnutí přináší ekonomické úspory. V opačném případě dochází k ekonomickým ztrátám z důvodu dodatečných plateb za kompenzaci a nedodržení odběrových diagramů.

Pro maloodběry na straně NN nabízíme u zákazníků provedení kontroly optimálního nastavení distribuční sazby a velikosti hlavního jističe v rámci uzavřené smlouvy o sdružených službách a současné velikosti odběru el. energie.

V některých případech po vyhodnocení podmínek provozu a uzavřených obchodních smluv na distribuci a dodávku el. energie je možné zajistit pro velkoodběry i maloodběry tzv. hlídání čtvrthodinového maxima, kdy speciální zařízení vyhodnocuje velikost současného odběru a před dosažením smluvní hodnoty odběru nebo velikosti hl. jističe dojde k vypnutí vytypovaných el. zařízení na nezbytnou dobu tak, aby nedošlo k překročení smluvního diagramu nebo vypnutí hl. jističe.          

Jako součást služby externího energetika zajišťujeme také servisní činnost na elektrickém zařízení transformačních stanic a hlavních rozvoden zákazníka, jejíž součástí je i zabezpečení pohotovosti pro zjišťování a odstraňování závad při výpadku dodávky el. energie. Tato služba je zvláště nezbytná pro společnosti, které nemají tuto činnost zajištěnu speciálně proškolenými a přezkoušenými pracovníky s kvalifikací a tam, kde nemají potřebné technické vybavení pro manipulace a práce na vysokém napětí.

Jedna z povinností majitele odběrného místa – odběratelské transformační stanice je i pravidelná údržba a zajištění bezpečného provozu doloženého platnou revizní zprávou v souladu s platnými normami.